[>> more]

Soillse

Lìonradh Nàiseanta Rannsaichaidh airson Glèidheadh agus Ath-bheothachadh na Gàidhlig.

World   Gàidhlig   Saidheans   Cànanachas   Cànanan   Ind-Eòrpach   Ceilteach   Gàidhlig  

 http://www.soillse.ac.uk/ | Vote: yes / no | Similar records


Bòrd na Gàidhlig

Buidheann Phoblach Neo-Roinneil a tha stèidhichte le, agus cunntachail do, Mhinistearan na h-Alba. Bidh uallach air Bòrd na Gàidhlig (Alba) airson stiùireadh iomlan is riaghladh Plana Nàiseanta na Gàidhlig

World   Gàidhlig   Saidheans   Cànanachas   Cànanan   Ind-Eòrpach   Ceilteach   Gàidhlig  

 http://www.gaidhlig.org.uk/ | Vote: yes / no | Similar records


Comunn na Gàidhlig

"CnaG" - Buidhean leth-oifigeil a tha a' cur a' Ghàidhlig chun cinn. Tha e na amas aig CNAG Inbhe Thèarainte a bhuinnig dhan Ghàidhlig agus an cànan ath-bheothachadh agus a leasachadh, le bhith ag obair cuide ri buidhnean eile, gu sònraichte ann am foghlam tro mheadhan na Gàidhlig, leasachaidhean cultarail agus eaconomaigeach.

World   Gàidhlig   Saidheans   Cànanachas   Cànanan   Ind-Eòrpach   Ceilteach   Gàidhlig  

 http://www.cnag.org/ | Vote: yes / no | Similar records


Clì Gàidhlig

Gus ionnsachadh is inbhe nàiseanta na Gàidhlig. Ag adhartachadh na Gàidhlig agus a' riochdachadh nan Gaidheal Ùra. Cumann ballrachd airson luchd-ionnsachadh agus luchd-taice na Gàidhlig.

World   Gàidhlig   Saidheans   Cànanachas   Cànanan   Ind-Eòrpach   Ceilteach   Gàidhlig  

 http://www.cli.org.uk/ | Vote: yes / no | Similar records


Taigh Dhonnchaidh

Ionad ann an Nis, Eilean Leòdhais, le Féisean ciùil, ceòlchuirmean, clasaichean feasgair, agus sgoil-shamhraidh Gàidhlig.

World   Gàidhlig   Na_h-Ealain  

 http://www.taighdhonnchaidh.com/ | Vote: yes / no | Similar records


MG Alba

Is e dleastanas MG ALBA (ainm gnìomha Sheirbheis nam Meadhanan Gàidhlig) fo Achd Chonaltraidh 2003 dèanamh cinnteach gu bheil deagh phrògraman Gàidhlig rim faotainn airson dhaoine ann an Alba. Ann an co-bhanntachd leis a’ BhBC, tha MG ALBA air BBC ALBA, an t-seirbheis dhidseatach Ghàidhlig, a stèidheachadh.

World   Gàidhlig   Na_h-Ealain  

 http://www.mgalba.com/ | Vote: yes / no | Similar records


Eòghann MacColl

Làrach-lìn aig an dealbhadair Eòghann MacColla. Dealbhan le peansail agus le peant, le stuth ath-chuartaichte agus eile.

World   Gàidhlig   Na_h-Ealain  

 http://www.dealbhadair.com/ | Vote: yes / no | Similar records


Somhairle MacGill-Eain Air-loidhne

Làrach le tòrr fiosrachaidh mu bheatha a' bhàird ainmeile Somhairle MacGill-Eain, faclan nan dàn gu léir a sgrìobh e, leabhar-liostaichean, bhideothan agus iomadh rud eile.

World   Gàidhlig   Na_h-Ealain   Litreachas   Bàrdachd  

 http://www.somhairlemacgilleain.org/ | Vote: yes / no | Similar records

[>> more]